Home » Genel » Sözel Bildiri Ödülleri

Sözel Bildiri Ödülleri

28 Nisan-1 Mayıs 2016 tarihleri arasında Elexus Otel/Girne-KKTC’de düzenlenen VII. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi’nde sunulan sözel bildiriler içerisinden Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nden Dr. Elif Gökçal ”Karotis arter stent işlemi sonrası persistan hipotansiyon: sıklığı, prediktif faktörler ve sonlanıma etkisi” başlıklı sözel bildirisi ile birinci seçilmiştir. Dr. Elif Gökçal Sanofi firmasının koşulsuz desteğiyle uluslararası alanda kabul görmüş merkezlerde akut inme tedavisi, diagnostik ve/veya girişimsel vasküler nöroloji, yoğun bakım veya nörosonoloji alanında 1 ile 3 ay süre ile eğitim almak üzere gönderilecek ve aylık 10.000 TL ve toplamda 30.000 TL destek alacaktır. Kendisini tebrik ediyoruz.

Sözel Bildiriler arasından ikinci ve üçüncü seçilen isimler aşağıdaki gibidir;

Dr. Aygül Güneş / Akut Tıkayıcı Tip Beyin Damar Hastalıklarında Epikardiyal Yağ Kalınlığının Nötrofil Lenfosit Ve Trombosit Lenfosit Oranı İle Karşılaştırılması

Dr. Aslı Bolayır / Nötrofil/Lenfosit ve Platelet/Lenfosit Oranları İskemik İnmeli Hastalarda Prognozu Belirlemede Bir Gösterge Olarak Kullanılabilir mi?

Ayrıca, aşağıda isimleri bulunan ve sözel sunum yapan genç nörologlardan her birine Derneğimiz tarafından 2016 yılı içinde yapılacak başka bir kongre, sempozyum veya okul formatındaki bilimsel toplantı için isimlerine düzenlenmiş fatura ibraz etmek koşuluyla 1.000 TL destek verilecektir.

Dr. Erkan Acar / Akut iskemik inme nedeniyle intravenöz trombolitik tedavi uygulanmasını takiben klinik ve radyolojik iyileşme: İki olgu sunumu

Dr. Hesna Bektaş / Akut İntraserebral Hemorajili Hastalarda Tiyol-Disülfid Dengesinin Araştırılması

Dr. Eda Çoban / İntrakranyal ve ekstrakranyal karotis arter ve vertebrobaziller arter aterosklerozuna bağlı iskemik inme geçiren hastaların risk faktörlerinin karşılaştırılması

Dr. Aslı Bolayır / Nötrofil/Lenfosit ve Platelet/Lenfosit Oranları İskemik İnmeli Hastalarda Prognozu Belirlemede Bir Gösterge Olarak Kullanılabilir mi?

Dr. Amber Eker / İskemik Wallenberg Sendromu ilişkili disfajinin tedavisinde pridostigmin

Dr. Aygül Güneş / Akut Tıkayıcı Tip Beyin Damar Hastalıklarında Epikardiyal Yağ Kalınlığının Nötrofil Lenfosit Ve Trombosit Lenfosit Oranı İle Karşılaştırılması

Dr. Elif Sarıönder Güneş / İnme ve Overyan Hiperstimulasyon Sendromu: Bir Olgu Sunumu

Dr. Bahar Haymakamzade Çulhaoğlu / Kuzey Kıbrıs’ta toplumun inme farkındalığı; inme, risk faktörleri, belirtiler ve inme durumundaki davranışların inme bilinçlilik anketi ile değerlendirilmesi

Dr. Yıldız Arslan / Kriptojenik inmede holter EKG’nin önemi

Dr. Yaşar Altun / Acil serviste iskemik inme düşünülerek yanlış tanı almış karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı geç dönem anoksik ensefalopati olgusu

Dr. Ahmet Şair / Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöro-anjiografi Ünitesinde yapılan işlemlerin retrospektif incelenmesi

Dr. Mehmet Fatih Göl / Baziler Arter Diseksiyonuna sekonder akut iskemik inmede endovasküler girişim: Olgu sunumu

Önemli hatırlatma:

 • Sözel bildiri ödülü sadece bildiriyi sunan kişiye verilecektir, bildiride yer alan bir başkasının adına sunum yapılamaz.
 • Bildiriyi sunacak kişinin Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği üyesi olması gerekmektedir.
 • Birincilik ödülü, beyin damar hastalıkları konusundan kendisini geliştirmek isteyen genç Nörologlara destek olma amacını taşımaktadır.
 • Bu nedenle ödüle aday olmak ve sözel sunum yapmak için
  • 40 yaş altında olmak gerekmektedir.
  • Nöroloji uzmanı olmalıdır.
 • Birinci seçilen, uluslararası alanda kabul görmüş merkezlerde 1 ile 3 ay süre ile eğitim almak üzere gönderilecektir.
 • Bu merkezler Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği tarafından önceden belirlenmiş ve ön protokoller yapılmıştır.
  • Akut inme tedavisi
  • Diagnostik ve/veya Girişimsel Vasküler Nöroloji
  • Yoğun Bakım
  • Nörosonoloji
 • Birinci seçilen bu merkezlerden sadece birine gidebilir, birden fazla merkezde toplamda 3 aylık eğitim kabul edilmemektedir.
 • Aylık 10.000 TL ve toplamda üç aylık süre için 30.000 TL destek verilecektir.
 • Ödülün aynı çalışmada yer alan kişiler arasında paylaştırılması söz konusu değildir.
 • Ödül 2016-2017 yılları içindir, ertelenemez, devredilemez, dönüştürülemez ve süresiz hak değildir.
 • Birincilik ödülü için Sanofi firmasının koşulsuz desteği vardır.