Tüzük

TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEGİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 1- Derneğin adı “TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ” merkezi Eskişehir’dir. Dernek merkezi Genel Kurul kararı ile başka bir ile taşınabilir. Genel Kurul kararıyla gerekli görüldüğü takdirde yurt içinde veya yurt dışında şube açılabilir.’

DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA ALANLARI VE YÖNTEMLER

MADDE 2-

 1. A) Derneğin amacı:

Beyin damar hastalıklarının oluş nedenleri, koruyucu önlemler ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgileri arttırmak, bu konuda ülke ve dünya çapındaki gelişmelere katkıda bulunmak, bu alanda çalışan hekim ve diğer elemanlar arasında iletişim, bilgi ve deneyim alışverişi sağlamak, yapılmakta olan araştırma ve çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek, ödüllendirmek, beyin damar hastalığı olan hastalara yardımda bulunmak.

 1. B) Çalışma Alanları ve Yöntemler:
 2. a) Beyin Damar hastalıkları, vasküler bas ağrıları, hipertansiyon ve beyin ve boyun damarlarını doğrudan veya dolaylı etkileyen genetik, dejeneratif, iltihabi, travmatik veya diğer etkileyici durumlarla ilgili araştırma, kongre, seminer, panel, sempozyum, konferans, kurs ve toplantı düzenlemek, bilimsel ve sosyal etkinliklere yönelik çalışma grupları oluşturmak, bilimsel yayınlar yapmak, amaca uygun süreli yayınlara abone olmak, arşiv oluşturmak, gerektiğinde bu konularda toplumu aydınlatmak üzere aktivitelere katılmak veya tertip etmek. Tıp öğrencilerinin beyin damar hastalıkları konusundaki eğitimlerine katkıda bulunmak.
 3. b) Dernek amaçları ile ilgili olmak üzere üyeleri arasındaki bilgi iletişimini sağlamak üzere bilgisayar yazılımı, sesli veya görüntülü materyal, bülten, dergi gazete gibi periyodik ya da süreli yayın çıkarmak veya destek olmak.
 4. c) Bu grup hastalıklarla ilgili sağlık tesisi, hastane, merkez, poliklinik kurmak ve isletmek.
 5. d) Kendi konu ve amacı ile ilgili yurt içi ve yurt dişi diğer dernekler, kuruluşlar ve kurumlarla işbirliği yapmak.
 6. e) Amaçlarına ulaşmak için gayrimenkul almak, gerektiğinde satmak, devir ve hibe etmek.
  f) Yurt içinde ve dışında beyin damar hastalıklarına çalışmalarını yoğunlaştırmış ve bilimsel aktiviteleri ile temayüz etmiş hekimleri ve diğer elemanları bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak üzere davet etmek, dernek üyelerini yurt içi ve yurtdışında bu konu ile ilgilenen gelişmiş Tip ve Araştırma merkezlerine bilgi deneyimlerini arttırmak üzere göndermek, günün şartlarına uygun olarak yardımlarda bulunmak.
  g) Gerekirse vakıf kurmak.

MADDE 3– Dernek siyaset ile uğraşmaz.

MADDE 4– Derneğin kurucuları T. C. Uyruklu olup, kimlik ve adresleri aşağıdadır.

 1. Prof. Dr. Kamuran KUMRAL- Mithatpaşa Cd. 900/17, İzmir.
 2. Prof. Dr. Hayrünnisa DENKTAS- Poyracık Sk. Kardeşler Apt. 3-4 8200 Teşvikiye-İstanbul.
 1. Prof. Dr. Okay SARIBAS- Nilgün Sk. 13A/7. Çankaya-Ankara.
 2. Prof. Dr. Erhan OĞUL- Çekirge Cd.127, Berke Apt. Bursa.
 3. Prof. Dr. Gazi ÖZDEMİR- İki Eylül caddesi, Yediler sokak, 1/11, Eskişehir.
 4. Prof. Dr. Yakup SARICA- Reşat bey mahallesi, 258. Sokak, 11/18 Adana.
 5. Prof. Dr. Sevin BALKAN- Gençlik mahallesi, Işıklar caddesi, 1320 sokak, 3/1, Antalya.
 6. Prof. Dr. Sara BAHAR- Sisli Siracevizler caddesi, Irma Apt., No: 110/10, İstanbul.
 7. Doç. Dr. Sevinç AKTAN- Altunizade Sirmaperde Sk. Altunizade Konutları F blok No:5 81190 Üsküdar-İstanbul.
 1. Doç. Dr. Kürsad KUTLUK- 2018 sokak, No: 2/13, Işık Apt. 35540 Bostanlı, İzmir.
 2. Doç. Dr. Emre KUMRAL- Kir Sk. 28/9, Güzelyalı, İzmir.
 3. Doç. Dr. Oğuzhan ÇOBAN- Zuhuratbaba mahallesi 9.10 kısım, B.30 D.48 Bakırköy, İstanbul.
 1. Doç. Dr. Dursun KIRBAS- Yeşilköy, Hacı Muzaffer sokak, no:26/5, İstanbul.
 2. Doç. Dr. Ali ÖZEREN- Kenan Evren Bulvarı, Adasa sitesi, E blok, Kat:4, Daire: 99, Adana.
 1. Yrd. Doç. Dr. Şükrü TORUN- Deliklitaş Caddesi, 34/1 (26090) Eskişehir.
 2. Yrd. Doç. Dr. Ceyhan KUTLU- Akarbaşı mahallesi, Ada sokak, 28/1, Eskişehir.
 3. Yrd. Doç. Dr. Oğuz Osman ERDİNÇ-Hoşnudiye Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi, Bayraktar Apt. 65/5, Eskişehir.

18-Ögr. Gör. Dr. Nevzat UZUNER- Dumlupınar Caddesi, Oluşum Sitesi, B-1/11, Eskişehir.

MADDE 5- Üyelik Çeşitleri ve Şartları:

 1. A) Asil Üyeler: Madde 5, A bendi: Asil Üyeler: Beyin Damar Hastalıkları ve Damarsal baş ağrıları konusunda deneyimli ve bu alanda çalışma yapan Nöroloji, Nörolojik Yoğun Bakım, Girişimsel Nöroloji, Nöroşirurji, Kardiyoloji, Kalp-Damar Cerrahisi, Hematoloji, Endokrinoloji, İç Hastalıklarının diğer Bilim Dalları, Nörolojik Temel Bilimler, Patoloji, Radyoloji, Nükleer Tıp, Farmakoloji, Tıbbi Biyoloji, Genetik, Acil Tıp, doğrudan veya dolaylı olarak beyin damarlarını ilgilendiren diğer anabilim ve bilim dallarında araştırmalar yapan uzman, doktoralı ve araştırma görevlilerinden oluşur. Ancak derneğin asil üye sayısının en az yüzde altmışı Uzman Tıp Doktorlarından oluşur. Asil üyeler, genel kurulun saptayacağı yıllık aidatı ödemekle yükümlüdürler. Yıllık aidatını birbirini izleyen iki yıl ödemeyenler genel kurula katılamaz ve istifa etmiş sayılırlar. Yıllık aidatının değiştirilmesine genel kurul karar verir. Üye olunurken Dernekçe hazırlanmış üyelik bildirgesi doldurulur ve imzalanır. Yönetim Kurulu Üyelik için yapılan başvuruları otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi seklinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır. Yalnız asil üyeler derneğin yönetim kuruluna seçilebilirler. Yönetim kuruluna aday olmak ve seçilebilmek için nöroloji bilim alanında doçent veya profesör ünvanına sahip olunması gereklidir.”

Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

 1. B) Onursal Üyeler: Yurt içinde ve dışında Beyin Damar Hastalıkları konusunda ve ilgili alanlarda özel çalışmaları ve bilgileri olan kişiler yönetim kurulu kararı ile onursal üyeliğe kabul edilebilirler. Onursal üyelerin oy kullanma hakki yoktur ve aidat ödemezler. Yönetim kurulu kararı ile asil üyeler rızaları alınmak kaydı ile onursal üye konumuna dönüştürülebilirler.
 2. C) Fahri Üyeler: Derneğe yardım amacı ile önemli maddi ve nakdi yardımda bulunanlar Fahri Üye olarak kaydedilirler. Ayrıca derneğe hizmeti geçenlere yönetim kurulu tarafından Fahri Üyelik payesi verilebilir. Fahri Üyeler genel kurul toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanma ve organlara seçilme hakları yoktur, aidat ödemezler. Fahri Üyeler için ayrı bir defter tutulur.

MADDE 6- Üyelerin Hakları: Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa yazılı dilekçe ile olur. Dernek asil üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakki vardır. Üye, oyunu bizzat kendisi kullanır. Tüm üyeler dernekçe sağlanan maddi ve manevi olanaklardan eşit olarak yararlanır. Ancak yönetim kurulunun uygun görmesi koşulu ile uluslararası yayınları, çalışmaları olan veya bu yönde projeleri bulunan araştırmacılara öncelik verilebilir.


MADDE 7- Üyelikte Çıkarılma:
Genel kurul ve yönetim kurulu karalarına uymayanlar, dernekten izin almaksızın derneği vecibe altına sokanlar, temyiz kuvvetini kaybedenler, yıllık aidatını iki yıl üst üste demeyenler dernekten çıkartılır. Yüklendiği aidatı vadettiği dönemler içinde ve hakli bir neden olmaksızın ödemeyen üyeye ilk önce yazılı bir uyarı yapılır, yazıya rağmen yukarıdaki süre içinde birikmiş aidatını ödemeyen üyenin üyeliğine yönetim kurulu kararı ile son verilir. Üye kayıt defterinden silinir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler, üyelikten çıkarılan kişi ihraç kararına karşı ilk genel kurula itirazda bulunabilir. İtiraz için bir ay içinde yönetim kuruluna yazılı olarak başvurulur. Genel kurulca itirazı reddedilen veya itiraz hakkini kullanmayan kişi derneğe tekrar üye olamaz.

DERNEĞİN ORGANLARI

GENEL KURUL

MADDE 8- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı ve aidatını ödeyen üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Olağan genel kurul, 2 (iki) yılda bir Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Çağrı Usulü: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 9- Toplantı Usulü: Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE 10Gündem: Genel Kurulda yalnız gündeme konulan maddeler müzakere edilir. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

MADDE 11- Genel Kurul Divani: Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

MADDE 12Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri: Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

18- Dernek genel merkezinin başka bir ile taşınması

YÖNETİM KURULU

MADDE 13- Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından gizli oyla iki sene için seçilen yedi asil, beş yedek üyeden oluşur. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyeler göreve çağrılır.

MADDE 14- Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçer. Bir dernek üyesi ancak bir dönem (iki yıl) yönetim kurulu başkanı olarak görev yapabilir. Yönetim Kurulu toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste üç kez katılmayanların Yönetim Kurulu üyelikleri düşer. Boşalan üyeliğe yedek üyeler sırası ile çağrılırlar. Derneği temsil yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Ancak Yönetim Kurulu aralarında seçtikleri birine veya birkaçına bu yetkisini devredebilir.

MADDE 15- Yönetim Kurulu başkan veya onun bulunmadığı durumlarda başkan yardımcısının başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde Yönetim ve Denetim Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadlarını, baba adlarını, doğum yerleri ve tarihlerini, mesleklerini ve ikamet adreslerini bir yazı ile valiliğe bildirmek zorundadır.

MADDE 16Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri: Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2- Derneğin amacına ulaşması için 2. Maddede yazılı işler üzerinde çalışmak, girişimler yapmak ve gerektiğinde öncelikle asil üyeleri, gruplar veya komisyonlar halinde görevlendirmek,

3- Yıllık çalışma programını hazırlamak, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

4-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri ve önerileri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

5- Dernekler kanununa göre üye kayıt defteri, kara defteri, gelen-giden evrak defteri, gelir-gider defteri, bütçe kesin hesap ve bilanço defteri, demirbaş defteri tutmak,

6- Masrafları kabul ve onaylamak, Denetim Kurulunca sunulan genel işlemler ve bütçe durumu raporunu incelemek,

7- Yayınlanacak eserleri mali açıdan desteklemek araştırmaları düzenlemek, yapılacak sosyal hizmetlere, yurt içi, yurt dişi kongre ve bilimsel toplantılara katılacak kişileri görevlendirmek,

8- Derneğin amacına ulaşması için resmi ve özel kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek,

9- Bütçe fasılları arasında zorunlu nedenlerle değişiklik yapmak, tahmini asan gelirleri gerekli fasıllara eklemek,

10- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

11- Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

12- Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

13- Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

14- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

15- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

16- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

17- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

18- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

19- Derneğin amacına uygun olarak kuracağı, açacağı tedavi, eğitim tesislerini ve işletmelerini, protokollerini yapmak, yönetmek, kadrolarını belirlemek, tayin ve azillerini düzenlemek ve uygulamak,

20- Beyin Damar Hastalıkları, Vasküler Başağrıları, Hipertansiyon ve damarları etkileyen dejeneratif, metabolik ve diğer grup hastalıklar ile ilgili kongre, sempozyum, panel, seminer ve konferansları düzenlemek, yerini, tarihini, konularını ve yöneticilerini seçmek,

21- Derneğin amacına uygun olarak, var olan ve yeni kurulacak olan beyin damar hastalıkları/vasküler nöroloji veya inme poliklinikleri, klinikleri, üniteleri ve merkezlerinin standartlarını belirlemek, akredite etmek ve devamlılığı saplamak için düzenli aralıklar ile denetlemek,

22- Beyin Damar Hastalıkları/Vasküler Nöroloji Yan Dal Uzmanlığı yasal olarak kabul edilinceye kadar, beyin damar hastalıkları/vasküler nöroloji veya inme hekimliği/uzmanlığı için gerekli şartları belirlemek ve kişileri akredite etmek, denetlemek,

23- Beyin Damar Hastalıkları/Vasküler Nöroloji veya İnme hekimliği/uzmanlığı için gerekli olan eğitim içeriğini oluşturmak, ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çalışmak

24-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 17- Dernek Bilimsel Toplantıları: Bilimsel Kongre Dernek Yönetim Kurulunun görevlendireceği bir üyenin Onursal Başkanlığında açılır. Kongre Başkanı, Beyin Damar Hastalıkları Derneği’nin başkanı veya kongrenin yapılacağı yer ve yöreden seçilen dernek asil üyesidir. Kongre Yönetim Kurulu, Kongre başkanı ile onun göstereceği dört aday arasından Dernek Yönetim Kurulunca tayin edilecek iki üyeden oluşur. Bu üyeler Kongre Genel Sekreterliği ile Mali İşler Koordinatörlüğü görevini de yürütür. Kongre Yönetim Kurulu dilerse yerel çalışma grupları kurabilir. Kongre Yönetim Kurulu, bilimsel ve mali yönlerden Dernek Yönetim kurulundan aldığı yetkiye göre ve onun sorumluluğu altında Dernek Yönetim Kurulu ile işbirliği içinde çalışır.

DENETİM KURULU

MADDE 18- Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri: Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

MADDE 19- Şubeler: Şube kurmak için başvuru, Dernek Yönetim kurulunca yetili kılınan üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülkü amirliğine yazılı olarak yapılır. Şubelerin açılmasında 2098 sayılı dernekler kanununun 31, 32 ve 33. Maddelerinin hükümleri uygulanır.

 1. a) Açılacak şubeler bu tüzüğe göre ve merkeze bağlı olarak çalışırlar. Merkezin şubeler üzerinde her zaman ve her şekilde denetleme yetkisi vardır. Denetleme Dernek Yönetim Kurulunun görevlendireceği üyeler aracılığıyla yapılır.
 2. b) Şube Yönetim kurulları, o şubeye kayıtlı üyeler arasında bu tüzüğe göre oluşturulurlar.
 3. c) Genel merkez, şubelerin genel kurullarına gözlemci ve müşavir gönderebilir. Şube genel kurullarının karaları başkanlık divanınca en geç on beş gün içinde Genel Merkez Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilir.
 4. d) Şubeler Genel Merkezin Genel Kurul toplantılarına kendi yönetim kurullarının seçeceği bir Yönetim Kurulu üyesini temsilci olarak gönderebilirler. Bu temsilciler söz ve oya katılma hakkına sahiptirler. Ancak Merkez Yönetim Kuruluna seçilemezler.
 5. e) Şubeler kendi kaynakları ile bu tüzük hükümleri dahilinde idare olunurlar. Ancak tüzük amaçlarının gerçekleşmesi doğrultusuna şubelere genel merkezce girişilen çalışmaları, Genel Merkezin önerisi üzerine her türlü olanakları ve açacakları kampanyalarla maddeten ve manen desteklerler.
 6. f) Şube Genel Kurulu bu tüzüğe göre iki yılda bir defa toplantıya çağrılır. Genel Kurul karaları merkeze yazı ile şube üyelerine ilan tahtasına asılmak suretiyle duyurulur. Şube yönetim kurulları beş asil, beş yedek üye ile kurulur. Seçilen asil üyelerden sonra en fazla oyu alanlar yedek üye seçilmiş olurlar. Asil üyeler arasında bir başkan, bir sekreter ve bir sayman-veznedar üye seçerek görev bölümü yaparlar. Karalar çoğunluk ile alınır. Genel Kurul ayrıca iki denetçi ve yedeklerini de seçer. Ayrıca olanak varsa bu tüzükteki çalışma kolları, yoksa gönüllü kollar kurulur.
 7. g) Ayni il içindeki şubeler merkezin göstereceği gerek üzerine il merkezi ile birlikte müşterek toplantılar yapabilirler.
 8. h) Genel Merkezin bulunduğu il içinde ayrıca şube açılamaz. Şubeler ancak bölgelerindeki çalışmalar ile görevli ve yetkili olup kurumun tüzel kişiliğini temsil edemezler ve bu türlü davranış tasarruflarda bulunamazlar.
 9. i) Üyeler ancak bir şubeye kayıtlı olabilirler. Bölge değişmelerinde üye kayıt fişi ve aidat durumu üyenin yeni bölgesindeki şube yönetim kuruluna bildirilir.

j). Genel Merkez Yönetim Kurulu göreceği lüzum üzerine görevlendireceği bir veya birkaç üye ile şubeleri denetleyebilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu şubelerin Yönetim Kurullarına geçici veya kesin olarak iste el çektirebilir. O şubeyi feshe veya o şubeyi temsil edeceği bir şubeye katabilir.

 1. k) Şubelerin üzerinde Genel Merkezin denetleme yetkisi vardır. Şubelerce Genel Merkeze yapılacak yardım şube gelirlerinin %25’inden az olamaz. Şubeler Genel Merkezin kampanyalarına katılırlar.
 2. l) Şubelerin adi “Beyin Damar Hastalıkları Derneği Şubesi” seklinde belirlenir.
 3. m) Şube yetkisine ancak Merkez Yönetim Kurulu sahiptir. Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur. Üye sayısı yeterli olmayan yerlerde şube kolları kurulabilir. Bunların çalışmaları Genel Merkezce hazırlanacak bir iç tüzükle düzenlenir. Şubeler ve şube kolları mevcut ve sonradan çıkarılacak tüzük ve iç tüzük hükümlerine uyarlar.

DERNEĞİN GELİRLERİ VE MALİ HÜKÜMLERİ

MADDE 20- Derneğin Gelirleri:

 1. a) Üyelerin vereceği aidat senelik 10 YTL dir.
 2. b) Bağışlar.
 3. c) Hükümet, Belediyeler, Dernekler, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak nakdi ve maddi yardımlar.
 4. d) Balo, Temsil, Konser veya benzeri toplantılardan elde edilecek gelirler. Bu yolla yardım toplarken 2860 sayılı yardım toplama kanunu hükümlerine uyulması zorunludur.
  e) Derneğe ait özel Hastane, Klinik, Poliklinik ve benzeri kuruluşlardan elde edilecek karşılıklar.
  f) Satışı Derneğe bırakılmış veya bağışlanmış taşınmaz malların ve eserlerin gelirleri.
 5. g) Diğer gelirler.

MADDE 21- Derneğin, 1 (bir) üyenin yıllık aidatı karşılığı TL’dan fazla parası bir bankada toplanır. Derneğin parasını enflasyon kaybından korumak amacı ile Yönetim Kurulu kararı ile günün şartlarına göre uygun görülecek önlemler (menkul kıymet-döviz, vadeli hesap vb.) alınabilir. Para gerekli olan yere ödeme yapmak veya bankadan para çekmek üzere saymanın dışındaki kişi veya kişileri görevlendirmek Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

MADDE 22- Her çeşit harcamada ödeme amiri Yönetim Kurulunun görevlendireceği başkan veya üyelerden biridir.

MADDE 23- Derneğin amaçları dışında kullanıldığı belirlenen ve mahkemece karar alınan gayrimenkuller hükümetin tayin edeceği süre içinde paraya çevrilir.

DERNEGIN FESHİ

MADDE 24– Fesih işleminde 2098 sayılı dernekler kanununun 49 ve müteakip maddeleri uygulanır.

MADDE 25– Derneğin feshi ve kapatılması hallerinde malları ve paraları Türk Nöroloji Derneğine, tamamı “Beyin Damar Hastalıkları Çalışma Grubu” tarafından kullanılmak şartı ile bırakılır.